Ambulante begeleiding en Individuele begeleiding
Action Kids BV
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Prijs
€ 54
Locatie
Best

Action Kids BV

Action Kids zet zowel logeeropvang als ambulante begeleiding in om de ondersteuningsvraag van jeugdigen (5-23 jaar) en ouders te beantwoorden. 

Bedrijfsprofiel

Ambulante begeleiding en Individuele begeleiding

Uitgebreide omschrijving

Action Kids biedt die ondersteuning die antwoord geeft op de vragen die onze jeugdigen ons stellen. De ambulante ondersteuning die wij bieden is persoonlijk. Elk mens is uniek. Werken vanuit deze visie maakt dat onze dienstverlening een persoonlijke dienstverlening is die is afgestemd op de specifieke behoeften van de jeugdigen.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Onze pedagogisch medewerkers gaan uit van de basisbehoeften van de jeugdigen, namelijk acceptatie, veiligheid en uitdaging. Als aan deze basisbehoefte kan worden voldaan kunnen de jeugdigen zich gaan ontwikkelen en ondersteunen wij hen om zelf zoveel mogelijk in de eigen kracht te komen, middels een weg die het beste bij de hen past. Als pedagogisch medewerker vraagt dit dat je je kwetsbaar opstelt en het verhaal van de jeugdige je laat raken, zodat je je goed kan inleven in het verhaal en de situatie van de jeugdige. Door de jeugdige dus te erkennen in zijn/ haar verhaal (hij of zij mag er zijn en het is niet erg dat hij of zij een uitdaging ondervindt), help je de jeugdige al bij een eerste stap om in zijn/ haar eigen kracht te komen. Op deze manier bouw je ook een vertrouwensband op, want je schept een veilige omgeving voor de jeugdige.

Empowerment is echter meer dan luisteren naar de jeugdige en je kwetsbaar opstellen. Bij empowerment gaat het er ons inziens om dat je een jeugdige helpt om voor zichzelf duidelijk te krijgen wat voor hem of haar belangrijk is. Zo wordt de eigen kracht zo veel mogelijk vergroot. Denk hierbij aan het vergroten van (sociale) vaardigheden tijdens spelvormen, het aanvoelen/ communiceren van emoties/ grenzen tijdens overleg. Door zelf oplossend vermogen en om hulp vragen te stimuleren, wordt de zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van de jeugdige vergroot.

Met elkaar stemmen we af wat er nodig is voor de jeugdige[1] om zoveel mogelijk in de eigen kracht te staan en de controle op het eigen leven te vergroten. Vanuit deze empowerment gedachte stellen wij een zorgplan op met specifieke doelen afgestemd op de ondersteuningsvraag van de jeugdige/ ouders. Door middel van activiteiten, maar ook het observeren en maken van begeleidingsafspraken,  gaan wij vervolgens met de jeugdige/ het systeem de uitdagingen aan, om er zo met elkaar voor te zorgen dat de jeugdige zich verder kan ontwikkelen.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doel

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans.
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving. Daarnaast vraagt de aard van de problematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting.

Kenmerken begeleiding

Individuele begeleiding gericht op:

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
  • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
  • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin (denk aan: hulp bij het uitvoeren van geleerde vaardigheden, hulp bij uitvoeren of indien nodig overnemen van taken/activiteiten);
  • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
  • het bieden van toezicht (toezicht op- en het aansturen van gedrag thuis of elders, bijv. op school);

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats; thuis of op school. Sociale interactie in een groep als instrument vormt geen toegevoegde waarde.
Individuele begeleiding wordt alleen ingezet als er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van gebruikelijke dan wel boven gebruikelijke zorg en het maximaal aantal uren dat kan worden toegekend, is gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen Kantoorlocatie De Ronde 14, 5683CZ Best
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoeden en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Best 
 Hoofdvestiging
Kantoorlocatie
De Ronde 14, 5683CZ Best
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: