Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei- en opvoedproblematiek - 45J25 (middel)
Stichting Bijzonder Jeugdwerk
  Met verwijzing 
Productcode:
04W04
Prijs:
€ 66,18 / etmaal

Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei- en opvoedproblematiek - 45J25 (middel)

Specialistische gezinsbehandeling

Hulp aan huis bij opvoedingsvragen

Bijzonder Jeugdwerk biedt specialistische gezinsbehandeling aan gezinnen met een kind of jongere tot 18 jaar. Een gezin kan baat hebben bij specialistische gezinsbehandeling als het opvoeden en opgroeien van hun tiener (12-18 jaar) problematisch verloopt. Mogelijk spelen er in het gezin ook andere problemen, zoals echtscheiding, rouw, werkloosheid of psychiatrische problemen. De gezinsbehandelaar helpt het gezin om de problemen op te lossen en gebruik te maken van ieders kracht en mogelijkheden. De ouders/verzorgers worden ondersteund om sterker te worden in de opvoeding. Op een positieve manier, zonder iemand te veroordelen. Het resultaat is dat het gezin weer op eigen kracht verder kan.

Onze unieke aanpak
Bijzonder Jeugdwerk heeft een unieke 3-in-1 aanpak ontwikkeld waarmee we zelfs de meest ongemotiveerde jongeren zover krijgen dat zij zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Wat onze hulp effectief maakt is het combineren van expertise op 3 terreinen:

1. Opvoeding (beïnvloeden en aanpassen van de pedagogische context);
2. Behandeling (problemen behandelen en vaardigheden trainen);
3. Talentontwikkeling (jonge mensen vanuit passie in beweging brengen).

Hulpvraag centraal
Bij Bijzonder Jeugdwerk staat niet het aanbod centraal, maar de hulpvraag van de cliënt. Wat willen de jongere en/of het gezin bereiken? Dat is de basis voor succes. Tijdens de intake formuleren we de hulpvraag samen met de cliënt en de verwijzer. Samen beslissen we welke hulp het meest passend is.

 

Ontwikkelprogramma op maat
Vervolgens krijgen cliënten een ontwikkelprogramma aangeboden dat zo optimaal mogelijk aansluit bij hun hulpvraag. We bieden de volgende programma’s:

1          Geef mij zicht op mijn beperkingen en mogelijkheden (diagnostiek)
2          Leer mij omgaan met mijn beperkingen en gebruik maken van mijn mogelijkheden
3          Laat me mijn eigen weg ontdekken
4          Leer ons weer een gezin te zijn
5          Leer mij op eigen benen te staan
6          Leer mij met grenzen omgaan en mezelf de moeite waard vinden
7          Geef mij een plek waar ik kan opgroeien

Modules
Een ontwikkelprogramma kan bestaan uit diagnostiek, (hulp bij) opvoeding, behandeling en/of talentontwikkeling. Het basisprogramma bestaat meestal uit 1 of 2 vaste modules (hulpvormen). Deze kunnen we aanvullen met optionele modules. Per cliënt bekijken we wat minimaal nodig is om de gewenste doelen te bereiken.


Licht – middel – zwaar
Binnen ieder ontwikkelprogramma maken we onderscheid tussen een lichte, middel en zware variant. De zwaarte van het programma is afhankelijk van de problematiek en de aanwezige risico’s (hoeveel toezicht en bescherming is nodig). We zorgen voor een goede samenhang tussen de modules en kunnen snel schakelen van lichte naar intensievere zorg en andersom. Als de oorzaken van het gedrag nog onvoldoende helder zijn, wordt eerst specialistische diagnostiek aangeboden.
                                                                                                        
De relatie centraal
Investeren in de relatie en vertrouwensband met een cliënt en zijn netwerk is cruciaal voor het slagen van een ontwikkelprogramma. Presentie vormt daarom de basis voor ons pedagogisch handelen. Het betekent aansluiten bij wat zich voordoet en begrijpen wat de ander werkelijk bezighoudt. Handelen vanuit een relationele basishouding leidt tot een positief opvoedklimaat, waardoor de cliënt en zijn netwerk eerder gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor zijn/haar toekomst.

Toekomstplan                                                                                                                   
Elke cliënt krijgt een eigen toekomstplan, dat samen met ons wordt opgesteld. In het toekomstplan staat beschreven op welke wijze de cliënt gaat toewerken naar het gewenste toekomstperspectief op alle levensgebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociaal netwerk en gezondheid. Om de regie van de cliënt te versterken werken we blended (mix van online en offline hulp). Het ontwikkelprogramma wordt steeds samen met de cliënt geëvalueerd en bijgesteld. Elke cliënt heeft een eigen regiebehandelaar die tijdens het gehele programma verantwoordelijk is voor de geboden hulp en de samenhang tussen de modules.

Laatst bijgewerkt: 24-10-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45J25 Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei en opvoedproblematiek (midden)

Doelgroep

Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van gedragsproblematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolgevan opgroei- en opvoedstress.

Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders staat onder druk en/of is grotendeels verstoord.

Kenmerken behandeling

Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, gericht op:

  • herstel,
  • gedragsverandering teweegbrengen,
  • voorkomen van verergering,
  • organiseren van perspectief,
  • versterken opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk
  • leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht houden
  • sturing geven en organiseren van terugvalpreventie.

Behandeling kan zowel individueel als in groepsverband. Behandelingen met een gemiddelde intensiteit, gemiddelde ureninzet, gemiddelde duur en hoog specialisme van behandelaars.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   45J25 Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei en opvoedproblematiek (midden)
Vestigingen   Bijzonder Jeugdwerk Meester de Jonghlaan 4, 5753RR Deurne
Leefgebieden Gezin en opvoeden
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis en Pleegzorg
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Deurne (Bijzonder Jeugdwerk)
  Hoofdvestiging
Meester de Jonghlaan 4
5753RR Deurne
 Beschrijving
0493312589
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving