Open behandelgroep jongeren van 14 tot 18 jaar - 43J37 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)
Stichting Bijzonder Jeugdwerk
  Met verwijzing 
Productcode:
43J37
Prijs:
0.01 / etmaal

Open behandelgroep jongeren van 14 tot 18 jaar - 43J37 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)

Bijzonder Jeugdwerk (BJ) is specialist bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. Wij helpen jonge mensen (van 0 tot 27 jaar) om zich positief te ontwikkelen, goede keuzes te maken en weer mee te doen in de samenleving, gesteund door hun eigen netwerk.

Bij BJ staat jouw hulpvraag centraal.

Voor een actuele beschrijving van deze hulpvorm klik je hier, dit is de middelzware variant:

Tijdelijk wonen in een groep

In onze behandelgroepen in Helmond en Deurne wonen jongeren tijdelijk. Samen met de jongere en de ouders/verzorgers gaan we aan de slag om problemen op te lossen en te werken aan een positieve toekomst. We spreken samen met het gezin af hoeveel tijd de jongere bij ons doorbrengt. Full time verblijf is mogelijk, maar ook in deeltijd. Bijvoorbeeld een paar dagen, een paar nachten of een weekend per week. Op de groep heeft de jongere een eigen mentor, die hem of haar persoonlijk begeleidt. Het verblijf is altijd zo kort mogelijk. Het kan variëren van enkele maanden tot een half jaar.

Dit leren jongeren in een behandelgroep:

  • zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met geld omgaan
  • omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, positief onderhandelen met volwassenen, feedback geven en krijgen
  • leren praten over problemen of moeilijkheden
  • vrije tijd invullen, bijvoorbeeld met hobby’s of sport
  • verbeteren van de relatie met hun ouders, gezinsleden en vrienden
  • hun school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen

De ouders van de jongere krijgen gezinsbegeleiding om sterker te worden in de opvoeding.

Onze unieke aanpak
Bijzonder Jeugdwerk heeft een unieke 3-in-1 aanpak ontwikkeld waarmee we zelfs de meest ongemotiveerde jongeren zover krijgen dat zij zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Wat onze hulp effectief maakt is het combineren van expertise op 3 terreinen:

1. Opvoeding (beïnvloeden en aanpassen van de pedagogische context);
2. Behandeling (problemen behandelen en vaardigheden trainen);
3. Talentontwikkeling (jonge mensen vanuit passie in beweging brengen).

Hulpvraag centraal
Bij Bijzonder Jeugdwerk staat niet het aanbod centraal, maar de hulpvraag van de cliënt. Wat willen de jongere en/of het gezin bereiken? Dat is de basis voor succes. Tijdens de intake formuleren we de hulpvraag samen met de cliënt en de verwijzer. Samen beslissen we welke hulp het meest passend is.

 

Ontwikkelprogramma op maat
Vervolgens krijgen cliënten een ontwikkelprogramma aangeboden dat zo optimaal mogelijk aansluit bij hun hulpvraag. We bieden de volgende programma’s:

1          Geef mij zicht op mijn beperkingen en mogelijkheden (diagnostiek)
2          Leer mij omgaan met mijn beperkingen en gebruik maken van mijn mogelijkheden
3          Laat me mijn eigen weg ontdekken
4          Leer ons weer een gezin te zijn
5          Leer mij op eigen benen te staan
6          Leer mij met grenzen omgaan en mezelf de moeite waard vinden
7          Geef mij een plek waar ik kan opgroeien

Modules
Een ontwikkelprogramma kan bestaan uit diagnostiek, (hulp bij) opvoeding, behandeling en/of talentontwikkeling. Het basisprogramma bestaat meestal uit 1 of 2 vaste modules (hulpvormen). Deze kunnen we aanvullen met optionele modules. Per cliënt bekijken we wat minimaal nodig is om de gewenste doelen te bereiken.


Licht – middel – zwaar
Binnen ieder ontwikkelprogramma maken we onderscheid tussen een lichte, middel en zware variant. De zwaarte van het programma is afhankelijk van de problematiek en de aanwezige risico’s (hoeveel toezicht en bescherming is nodig). We zorgen voor een goede samenhang tussen de modules en kunnen snel schakelen van lichte naar intensievere zorg en andersom. Als de oorzaken van het gedrag nog onvoldoende helder zijn, wordt eerst specialistische diagnostiek aangeboden.
                                                                                                        
De relatie centraal
Investeren in de relatie en vertrouwensband met een cliënt en zijn netwerk is cruciaal voor het slagen van een ontwikkelprogramma. Presentie vormt daarom de basis voor ons pedagogisch handelen. Het betekent aansluiten bij wat zich voordoet en begrijpen wat de ander werkelijk bezighoudt. Handelen vanuit een relationele basishouding leidt tot een positief opvoedklimaat, waardoor de cliënt en zijn netwerk eerder gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor zijn/haar toekomst.

Toekomstplan                                                                                                                   
Elke cliënt krijgt een eigen toekomstplan, dat samen met ons wordt opgesteld. In het toekomstplan staat beschreven op welke wijze de cliënt gaat toewerken naar het gewenste toekomstperspectief op alle levensgebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociaal netwerk en gezondheid. Om de regie van de cliënt te versterken werken we blended (mix van online en offline hulp). Het ontwikkelprogramma wordt steeds samen met de cliënt geëvalueerd en bijgesteld. Elke cliënt heeft een eigen regiebehandelaar die tijdens het gehele programma verantwoordelijk is voor de geboden hulp en de samenhang tussen de modules.

Laatst bijgewerkt: 24-10-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   43J37 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)

Doelgroep

Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek of een psychische stoornis en/of ontwikkelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek.

Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen. De relatie tussen jeugdige en ouders is grotendeels verstoord en/of de ouder is overbelast.

Veiligheid/mate van toezicht

 

  • Vaak 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig.

Perspectief op terugkeer naar thuissituatie

  • Het netwerk is onvoldoende toegerust voor ondersteuning om de jeugdige te bieden wat noodzakelijk is. In het netwerk is daarom intensieve ondersteuning nodig om ervoor te zorgen dat de jeugdige weer terug kan naar de thuissituatie.

Redenen voor intensieve ondersteuning kunnen zijn: het netwerk heeft onvoldoende vertrouwen in de hulpverlening en/of is beperkt leerbaar en/of is overbelast en/of moet specifieke opvoedingsvaardigheden aanleren en hierin moet geïnvesteerd worden.

Kenmerken behandeling

Tijdens het verblijf vindt intensieve behandeling plaats. Behandeling is altijd multidisciplinair ingebed en is gericht op: herstel, een gedragsverandering teweegbrengen, voorkomen van verergering, organiseren van perspectief, waar mogelijk versterken van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met het gedrag van de jeugdige, toezicht houden hierop en sturing geven, organiseren van terugvalpreventie.

De behandeling gaat gepaard met intensieve ondersteuning aan de thuissituatie gericht op terugkeer van de jeugdige naar de ouders danwel het netwerk.

Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig met waar nodig begrenzing (een structurerende/ ondersteunende aanpak). Het pedagogisch personeel heeft een rol als (mede)opvoeder. Contact tussen groepswerkers en cliënt is een belangrijk middel om tot verandering te komen.

De jeugdige volgt passend onderwijs en mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige een dagbesteding heeft.

Voorbeeld:

  • Behandelgroepen in de wijk en op locatie, zoals de Locht in Veldhoven van de Combinatie Jeugdzorg.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   43J37 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)
Vestigingen   Bijzonder Jeugdwerk Meester de Jonghlaan 4, 5753RR Deurne
Leefgebieden Geestelijke gezondheid en Wonen
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, Opvoeden en Persoonlijkheidsstoornis
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Verblijf op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Deurne (Bijzonder Jeugdwerk)
  Hoofdvestiging
Meester de Jonghlaan 4
5753RR Deurne
 Beschrijving
0493312589
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving