Ouderkamer op basischool de Schelp (SKPO)
Stichting Omnia Jeugdzorg
  Zonder verwijzing 

Ouderkamer op basischool de Schelp (SKPO)

Een ouderkamer is een ruimte binnen de school waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Ze hebben hier de mogelijkheid om contact te leggen, vertrouwen te winnen, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie langzaam uit te bouwen. Dit is georganiseerd voor de ouders van de basisschool de Schelp. Ouder en s leerkrachten worden gestimuleerd om samen een eigen kamer in te richten. Hierbij kunnen we gebruik maken van talenten van ouders; bijv. een ouder die timmerman is mag ons helpen met het timmerwerk. Hier start je dan al met het vergroten van de betrokkenheid door de talenten in te zetten. In de ouderkamer kunnen verschillende soorten activiteiten georganiseerd worden: • Themabijeenkomsten In de meeste gevallen gaat het om thema's gericht op opvoeding of onderwijs. Veel gehoorde thema's zijn: omgaan met druk gedrag, regels en grenzen stellen, gezonde voeding, lesmethodes op school en schoolkeuze na de basisschool. Soms wordt een deskundige uitgenodigd om de bijeenkomst te begeleiden, bijvoorbeeld een medewerker van Wij Eindhoven of een leerkracht van school. Over pedagogische thema's heeft de coördinator zelf voldoende kennis en vaardigheid. Zo kunnen onze coördinatoren werken met, Triple P, Opvoeden zo, Opvoeden zo verder, Opvoedparty en Rots en water training. • Cursussen Een cursus van vijf of zes bijeenkomsten biedt gelegenheid om dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. Eén van de bekendste cursussen die in de ouderkamer gegeven kan worden is Triple P! • Volwassen educatie Een gevleugelde uitspraak van een directeur van een basisschool is: “Als ouders zichzelf ontwikkelen heeft dat rechtstreeks invloed op de ontwikkeling van kinderen”. In dat kader willen we activiteiten organiseren als Nederlandse les of computerles. Het doel van een ouderkamer is een ontmoetingsplaats voor ouders te creëren van waaruit ouderbetrokkenheid kan worden gestimuleerd. 1. Het bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag door ouders: • te ondersteunen in de opvoeding. • te betrekken bij schoolse zaken. • kansen te bieden zichzelf te ontwikkelen. 2. Het bevorderen van participatie in de wijk, zodat ouders meer gebruik gaan maken van bestaande activiteiten en voorzieningen; stimulering van de ouderbetrokkenheid. 3. Laagdrempeligheid creëren voor ouders om op school hulpvragen te stellen betreffende opvoeding, ontwikkeling en scholing. 4. Werken aan preventie en vroegtijdige signalering van problemen rondom opvoeding en ontwikkeling. 5. Onderwijs kansen vergroten middels een divers aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten. 6. Ouders uit hun isolement halen. 7. Bewustwording bij ouders creëren in hun verantwoordelijkheid in het schoolproces en daardoor het samenwerkingsverband tussen school en ouders versterken. 8. Netwerkpartners in de wijk (WIJEindhoven/ Buro Cement/ naschoolse opvang etc.) betrekken in het samenwerkingsproces om de ouders te versterken en ze in hun kracht te zetten. 9. Ouders bekend maken met de sociale kaart.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Pastoriestraat 147, 5612EK Eindhoven
Leefgebieden Leren
Specialisme
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Pastoriestraat)
Pastoriestraat 147
5612EK Eindhoven
0402027129
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving