Pleegzorg - verschillende varianten
William Schrikker Pleegzorg
 Met verwijzing 
Productcode
43PLZ
Prijs
€ 42,64
Locatie
Amsterdam

William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Gezinsvormen (voorheen William Schrikker Pleegzorg) biedt jeugdhulp specifiek voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en/of een ernstige, soms terminale chronische ziekte.

Bedrijfsprofiel

Pleegzorg - verschillende varianten

Uitgebreide omschrijving

Wat is het? Een kind woont voor korte of langere tijd pleegouders. William Schrikker Gezinsvormen biedt verschillende vormen van pleegzorg, of het nu gaat om kortdurende pleegzorg, crisisopvang of weekend-pleegzorg. William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) onderscheidt de volgende varianten: Voltijd Pleegzorg Een kind woont voor korte of langere tijd 7 dagen per week bij pleegouders. Bij WSGV meestal voor onbepaalde tijd tot het 18e jaar of langer. Deeltijd pleegzorg Soms zijn kinderen en (pleeg) ouders gebaat bij een regelmatige rustperiode. Een deeltijd, weekend- en/ of vakantieplaatsing biedt dan uitkomst. Bij een deeltijd plaatsing kan in overleg met de aanmelder bepaald worden hoeveel dagen per maand het kind bij een ander pleeggezin verblijft. Bij weekendplaatsingen verblijft het kind gemiddeld twee weekenden per maand in een pleeggezin en draait daar gewoon mee in de dagelijkse gang van zaken. Weekendpleegzorg kan ingezet worden voor jeugdigen die permanent op een leefgroep wonen zodat ze een gezinssituatie kunnen ervaren. Vakantiepleegzorg betreft vooral de zomervakantie periode maar soms ook de andere schoolvakanties. Crisisopvang Als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden kan een crisis pleeggezin uitkomst bieden. De plaatsing duurt in de regel 4 weken maar vaak langer omdat er meer tijd nodig is. In die periode wordt gekeken naar een vervolgoplossing. 18+ Als een kind dat al in een pleeggezin woont, ook na het bereiken van het 18e levensjaar begeleiding nodig blijkt te hebben, kan William Schrikker Gezinsvormen besluiten de begeleiding per half jaar voort te zetten, uiterlijk tot 23 jaar. Dit is bij WSGV regelmatig aan de orde, de kinderen binnen onze doelgroep zijn immers in ontwikkeling een stuk jonger dan hun kalenderleeftijd. Bij William Schrikker Gezinsvormen zitten kinderen meestal voor onbepaalde tijd tot het 18e jaar. Voor wie is het? Voor kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking of chronische ziekte in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Onze pleegzorgwerkers werken ambulant en komen dus bij de mensen thuis. Wij begeleiden en ondersteunen pleegouders bij (opvoed)problematiek rond kinderen met een verstandelijke en / of fysieke beperking of chronische ziekte. Daarnaast begeleiden wij hen in de omgang met LVB-ouders. Hiertoe kunnen verschillende instrumenten worden ingezet zoals Perspectiefonderzoek, Sherborn, PIPA of Video-interactiebegeleiding.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 43PLZ Pleegzorg

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Jeugdige kan door ouder- en/of kindfactoren (tijdelijk) niet thuis wonen, volledig of in deeltijd, doordat de draagkracht van het gezin onvoldoende is om een stabiele thuissituatie te bieden.

Het bieden van een gezinssituatie aan jeugdigen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het kan gaan om jeugdigen met gedrags-, trauma- of hechtingsproblematiek, een beperking of psychiatrische problematiek of een combinatie hiervan, waarbij de draagkracht van het gezin onvoldoende is om een stabiele thuissituatie te bieden.

Het kan ook gaan om jeugdigen zonder problematiek waarbij de draagkracht van het gezin onvoldoende is door ouderfactoren of de ouders geen gezag meer hebben (jeugdbeschermingsmaatregel).
Pleegzorg kan worden ingezet met instemming van de ouders (vrijwillig) of door het besluit van een rechter (gedwongen kader). Bij een jeugd-beschermingsmaatregel als ondertoezichtstelling of voogdij werkt de dienstverlener nauw samen met de (gezins)voogd van de gecertificeerde instelling.

Zowel in het vrijwillig als gedwongen kader is de ondersteuning gericht op het bieden van een veilige en stimulerende opgroeisituatie voor de jeugdige. Behandeling van de jeugdige is géén onderdeel van het product en kan in overleg met de generalist, en de gezinsvoogd bij een jeugdbeschermings-maatregel, afzonderlijk ingezet worden.

Kenmerken

Het bieden van begeleiding op maat aan de jeugdige, het gezin en de pleegouders. De intensiteit is variërend naar behoefte van de betrokkenen (gemiddeld 1x per 4 weken) en is inclusief inzet aanvullende begeleidingsproducten zoals Video Interactie Begeleiding (VIB) en Shereborne met als doel:

  • Bevordering van de ontwikkeling van het kind, o.a. bij heftige problematiek van de jeugdige op het gebied van hechting en trauma;
  • De veiligheid van de jeugdige te waarborgen, en/of;
  • Te voorkomen dat de draagkracht/draaglast van het pleeggezin uit balans raakt.

Voor netwerk- en bestandsgezinnen geldt dat de volgende acti-viteiten onderdeel uitmaken van de pleegzorg:

  • Screening/netwerkonderzoek: intensiever bij netwerk-gezin;
  • Matching;
  • Perspectiefonderzoek: onderzoek mogelijkheid terug-keer gezin, advies aan de Kinderrechter op verzoek van Jeugdbescherming;
  • Training: vast -verplicht- onderdeel bij bestandsgezin. Bij netwerkgezin op basis van behoeften (modules);
  • Begeleiding van de jeugdige (pedagogisch), ouders (o.a. acceptatie en omgang) en pleegouders (pedagogisch en financieel/praktisch);
  • Werving (alleen bestandsplaatsing): algemeen en kind-gericht.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
43PLZ Pleegzorg
Vestigingen Hoofdkantoor William Schrikker Gezinsvormen Bijlmerdreef 101, 1102BP Amsterdam
Zorgsoorten Verblijf (jeugd en volwassenen)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Wonen en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme AD(H)D, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, Pleegzorg, Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Locatie ondersteuning

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Amsterdam 
 Hoofdvestiging
Hoofdkantoor William Schrikker Gezinsvormen
Bijlmerdreef 101, 1102BP Amsterdam
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: