Zelfstandig leven Jeugd
Stichting Omnia Jeugdzorg
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Locatie
Eindhoven

Stichting Omnia Jeugdzorg

Omnia is gespecialiseerd in intensieve transculturele gezinsbehandeling en preventieve transculturele opvoedondersteuning. Omnia heeft hulpverleners vanuit diverse culturen. Wij gebruiken de kracht van diversiteit en werken vanuit het hart.

Bedrijfsprofiel

Zelfstandig leven Jeugd

Uitgebreide omschrijving

Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen bij activiteiten. De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. Het is een tussenvorm waarbij behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de eerstelijns generalist niet toereikend is.  

Voorbeelden: 

  • Ondersteuning bij persoonlijke verzorging (niet geneeskundige zorg of risico daar op). 

  • Opvoedondersteuning en vergroten vaardigheden van ouders. 

  • (Gespecialiseerde) begeleiding bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 

  • Levensloopbegeleiding. 

  • Vergroten zelfredzaamheid  

  • Individuele begeleiding in thuissituaties en/of op school. 

  • Groepsgerichte begeleiding op locatie (school) en groepstrainingen. 

  • Een combinatie van individuele en groepsgerichte begeleiding. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Kenmerken van de begeleiding variëren van kortdurende hulp, toezicht en sturing; praktische ondersteuning; stimuleren van probleemoplossend vermogen, stutten en steunen van het gezin. Tot en met zeer intensieve hulp, toezicht en sturing; vergroten van vaardigheden bij dagelijkse taken en stimuleren van probleemoplossend vermogen en gedragsverandering. 

Deze dienst wordt ook gepubliceerd op:

Laatst bijgewerkt: 05-01-2023

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:  50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doelgroep:
Jeugd 0-18 jaar (zoals gespecificeerd in de Jeugdwet)

Problematiek:
De jeugdige en het gezin kampen met complexe en meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden in het opvoeden en opgroeien. De jeugdige is beperkt zelfredzaam en heeft klachten door psychische problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De aard en ernst van de problematiek vraagt specifiek om begeleiding in een individuele setting. Het doel hierbij is: Het bieden van individuele begeleiding gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering

Kenmerken:
• Stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.
• Stimuleren van gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen. 
• Het begeleiden van de jeugdige en het gezin bij complexe opvoed- en opgroeivraagstukken. 
• Het versterken van zelfcontrole, zelfvertrouwen, zelfbeeld, etc. 
• Het begeleiden van de jeugdige en zijn gezinssysteem in het toepassen, oefenen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag voor uitvoering van en/of regievoering over algemeen dagelijkse handelingen. Tijdens evaluatiemomenten wordt in overleg met het gemeentelijk toegangsteam bepaald wanneer kan worden afgeschaald naar het gemeentelijk toegangsteam of naar begeleiding individueel licht. 
• De begeleiding is bedoeld voor de jeugdige en zijn gezinssysteem, voor wie gestelde doelen als gevolg van een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opgroeien en opvoeden niet zelfstandig haalbaar zijn en de ondersteuning daarin vanuit het gezin en eigen netwerk niet toereikend is. 
• De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats: thuis of op school.    
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen  Omnia Jeugdzorg Pastoriestraat 147, 5612EK Eindhoven
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme Hechtingsproblematiek en Opvoeden
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Centrum, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Omnia Jeugdzorg
Pastoriestraat 147, 5612EK Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: